Szanowni Państwo,

W tej zakładce znajdziecie wkrótce  informacje dotyczace działalnosci Ppolskiej Grupy Nauczycieli koncepcji Bobath, planowanych szkoleń podstawowych i rozwijajacych, warsztatów.

Pojawią się tu istotne informacje dotyczace wytycznych EBTA (European Bobath Tutors Association) nt. szkoleń prowadzonych w Europie, konferencji w Polsce i miedzynarodowych, aktualnych doniesien naukowych, interesujacych linkow.

 

Zapraszamy.

 

Polska Grupa Nauczycieli koncepcji Bobath
tutors.poland@gmail.com

 

Ladies and gentlemen,

In this tab you will soon find information on the activities of the Padem Group of Teachers Bobath concept, planned basic and development training, workshops.

There will be important information about EBTA guidelines (European Bobath Tutors Association) about trainings conducted in Europe, conferences in Poland and international, current scientific reports, interesting links.

 

Welcome.

 

Poland Group of Teachers Bobath concept
tutors.poland@gmail.com

 

 

 

ZASADY REALIZOWANIA PROJEKTÓW KURSOWYCH

KONCEPCJI NDT-BOBATH NA TERENIE POLSKI

 

RULES FOR IMPLEMENTING BOBATH COURSE PROJECTS IN POLAND

 

Rekomendacje/Recommendations of: Polish National Tutors Organization

AGENDA: 1 stycznia 2018 roku/January 1st, 2018

 

1. Wszystkie kursy akredytowane przez EBTA i prowadzone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej muszą być realizowane zgodnie z aktualnymi przepisami EBTA; jest to podstawowy i nienaruszalny warunek uzyskania akredytacji dla danego szkolenia.

2. Ciałem reprezentującym EBTA na terenie Polski jest Polska Grupa Nauczycieli Koncepcji NDT-Bobath (Polish National Tutors Organization – w skrócie : Polish NTO), która jest zobowiązana do monitorowania odbywających się w naszym kraju projektów kursowych, konferencyjnych, publikacji oraz trybu kształcenia nowych Instruktorów i terapeutów w zakresie Koncepcji NDT-Bobath.

3. Za zgodność merytoryczną oraz metodykę kształcenia w przebiegu kursu pełną odpowiedzialność ponosi prowadzących szkolenie Team Instruktorów, posiadających odpowiednie uprawnienia i kompetencje zawodowe, potwierdzone Certyfikatami EBTA.

4. Każdy projekt kursu akredytowanego przez EBTA należy zgłosić do Polish NTO drogą mailową na adres: tutors.poland@gmail.com,
nie później niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia planowanego szkolenia.

5. Wymagana jest obligatoryjna publikacja Informacji Kursowej na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-Bobath w zakładce „Szkolenia” przynajmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu. Informację Kursową do zamieszczenia na stronie PST należy przesyłać na adres: biuro@ndt-bobath.pl  oraz do wiadomości Polish NTO (mail: tutors.poland@gmai.com). Zamieszczenie stosownej Informacji pozostaje obowiązkiem Instruktora prowadzącego szkolenie (Course Leader).

6. Kursy – wszelkiego typu (akredytowane przez EBTA) – prowadzone na terenie RP przez Instruktorów zagranicznych mogą być realizowane tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej Rekomendacji Polish NTO. Prośbę o wydanie Pisma Rekomendacyjnego dla konkretnego projektu kursowego winien skierować do Polish NTO Instruktor zagraniczny, który zamierza realizować dane przedsięwzięcie.

7. Instruktorzy zagraniczni, prowadzący szkolenia w Polsce winni nie tylko uzyskać wcześniejszą pisemną Rekomendację Polish NTO dla danego projektu, ale także respektować – obowiązującą w Polsce – kolejność numeracji Certyfikatów oraz stosować dodatkowe zabezpieczenia Certyfikatów np. pod postacią naklejanych hologramów z zastrzeżonym wzorem logotypu  dla kursów realizowanych w RP.  Zalecane jest także korzystanie ze wzorów Certyfikatów i Zaświadczeń, wypracowanych i zaakceptowanych przez Polish NTO. Uzgodnienie zasad numeracji, a także uzyskanie hologramów oraz wzorów dokumentów należy ustalić z Sekretarzem Polish NTO  – kontakt: tutors.poland@gmail.com  (w tytule maila: Sekretarz Polish NTO).

8. Polish NTO ma obowiązek rozliczania wszystkich opłat kursowych, skodyfikowanych w przepisach EBTA. Każdy Instruktor prowadzący szkolenie na terenie RP – także Instruktor z zagranicy –  jest osobiści zobligowany do przesłania potwierdzenia (PDF) przelewu bankowego należnych kwot na rzecz EBTA do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu na adres : tutors.poland@gmail.com .

9. Wszelkie wątpliwości, sprawy sporne, zapytania, uwagi należy przesyłać do Polish NTO na adres: tutors.poland@gmail.com. Odpowiedzi na korespondencję mailową będą realizowane w terminie do 14  dni roboczych, począwszy od daty wpłynięcia korespondencji.

10 .Powyższe regulacje wchodzą w życie z dniem 01 Stycznia 2018 roku.

 

1. All courses accredited by EBTA and conducted on the territory of Poland must be implemented in accordance with current EBTA regulations – it is a fundamental and inviolable condition to obtain accreditation for a given course.

2. The body representing EBTA in Poland is Polish National Tutors Organization (Polish NTO), which is obliged to monitor courses, conferences, publications and training of new tutors and therapists taking place in Poland, within the scope of the Bobath Concept.

3. Team of Tutors leading each course are fully responsible for substantive compliance and methodology of education during the course. Tutors have got appropriate qualifications and professional competences, confirmed by EBTA certificates.

4. Each project of a course accredited by EBTA should be submitted to Polish NTO via email to: tutors.poland@gmail.com, no later than 6 months before the start date of the planned course.

5. An obligatory publication of the Course Information is required on the website of the Polish Association of NDT-Bobath Therapists (in the "Training" tab) at least 3 months before the course starts. The course information to be posted on the PST website should be sent to: biuro@ndt-bobath.pl  and to the Polish NTO (mail: tutors.poland@gmai.com).  Placing the relevant information remains the responsibility of the tutor conducting the course (Course Leader).

6. All types of EBTA accredited courses conducted in Poland by foreign tutors can be implemented only after obtaining a written Recommendation of the Polish NTO. The request for issuing a Recommendation Letter for a specific project should be made to the Polish NTO by a foreign tutor who intends to carry out the project.

7. Foreign tutors conducting courses in Poland should not only obtain the prior written Recommendation of the Polish NTO for every project, but also respect the order of numbering Certificates applicable in Poland and apply additional measures to secure Certificates, e.g. in the form of hologram stickers with registered logotype pattern for courses conducted in Poland. It is also recommended to use the templates of Certificates developed and accepted by the Polish NTO. Coordinating the use of appropriate certificate numbers, as well as obtaining holograms and document templates should be agreed with the Secretary of Polish NTO via tutors.poland@gmail.com (by putting “Polish NTO Secretary” in the title of an email).

8. Polish NTO is required to settle all fees codified in the EBTA regulations. Each tutor conducting training in Poland – also a foreign tutor – is personally obliged to send confirmation (PDF) of a bank transfer of EBTA fees by the day before the start of the course to: tutors.poland@gmail.com .

9. Any doubts, disputable matters, inquiries and comments should be sent to Polish NTO at: tutors.poland@gmail.com.  Responses to e-mail correspondence will be processed within 14 business days, starting from the date of receiving the correspondence.

10. The regulations mentioned above become effective on January 1, 2018.

 

                                                                                                        

                                                                                                    Autor:  Polish National Tutors Organization

 

 

Data publikacji: 01 Października 2017 roku