Szanowni Państwo,

W tej zakładce znajdziecie wkrótce  informacje dotyczace działalnosci Ppolskiej Grupy Nauczycieli koncepcji Bobath, planowanych szkoleń podstawowych i rozwijajacych, warsztatów.

Pojawią się tu istotne informacje dotyczace wytycznych EBTA (European Bobath Tutors Association) nt. szkoleń prowadzonych w Europie, konferencji w Polsce i miedzynarodowych, aktualnych doniesien naukowych, interesujacych linkow.
 

Zapraszamy.
 

Polska Grupa Nauczycieli koncepcji Bobath
tutors.poland@gmail.com

 

ZASADY REALIZOWANIA PROJEKTÓW KURSOWYCH

KONCEPCJI NDT-BOBATH NA TERENIE POLSKI

 

Rekomendacje Polish National Tutors Organization

AGENDA: 01 Stycznia 2018 roku

 

1. Wszystkie kursy akredytowane przez EBTA i prowadzone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej muszą być realizowane zgodnie z aktualnymi przepisami EBTA; jest to podstawowy i nienaruszalny warunek uzyskania akredytacji dla danego szkolenia.

 

2. Ciałem reprezentującym EBTA na terenie Polski jest Polska Grupa Nauczycieli Koncepcji NDT-Bobath (Polish National Tutors Organization – w skrócie : Polish NTO), która jest zobowiązana do monitorowania odbywających się w naszym kraju projektów kursowych, konferencyjnych, publikacji oraz trybu kształcenia nowych Instruktorów i terapeutów w zakresie Koncepcji NDT-Bobath.

 

3. Za zgodność merytoryczną oraz metodykę kształcenia w przebiegu kursu pełną odpowiedzialność ponosi prowadzących szkolenie Team Instruktorów, posiadających odpowiednie uprawnienia i kompetencje zawodowe, potwierdzone Certyfikatami EBTA.

 

4. Każdy projekt kursu akredytowanego przez EBTA należy zgłosić do Polish NTO drogą mailową na adres: tutors.poland@gmail.com,
nie później niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia planowanego szkolenia.

 

5. Wymagana jest obligatoryjna publikacja Informacji Kursowej na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-Bobath w zakładce „Szkolenia” przynajmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu. Informację Kursową do zamieszczenia na stronie PST należy przesyłać na adres: biuro@ndt-bobath.pl  oraz do wiadomości Polish NTO (mail: tutors.poland@gmai.com). Zamieszczenie stosownej Informacji pozostaje obowiązkiem Instruktora prowadzącego szkolenie (Course Leader).

 

6. Kursy – wszelkiego typu (akredytowane przez EBTA) – prowadzone na terenie RP przez Instruktorów zagranicznych mogą być realizowane tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej Rekomendacji Polish NTO. Prośbę o wydanie Pisma Rekomendacyjnego dla konkretnego projektu kursowego winien skierować do Polish NTO Instruktor zagraniczny, który zamierza realizować dane przedsięwzięcie.

 

7. Instruktorzy zagraniczni, prowadzący szkolenia w Polsce winni nie tylko uzyskać wcześniejszą pisemną Rekomendację Polish NTO dla danego projektu, ale także respektować – obowiązującą w Polsce – kolejność numeracji Certyfikatów oraz stosować dodatkowe zabezpieczenia Certyfikatów np. pod postacią naklejanych hologramów z zastrzeżonym wzorem logotypu  dla kursów realizowanych w RP.  Zalecane jest także korzystanie ze wzorów Certyfikatów i Zaświadczeń, wypracowanych i zaakceptowanych przez Polish NTO. Uzgodnienie zasad numeracji, a także uzyskanie hologramów oraz wzorów dokumentów należy ustalić z Sekretarzem Polish NTO  – kontakt: tutors.poland@gmail.com  (w tytule maila: Sekretarz Polish NTO).

 

8. Polish NTO ma obowiązek rozliczania wszystkich opłat kursowych, skodyfikowanych w przepisach EBTA. Każdy Instruktor prowadzący szkolenie na terenie RP – także Instruktor z zagranicy –  jest osobiści zobligowany do przesłania potwierdzenia (PDF) przelewu bankowego należnych kwot na rzecz EBTA do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu na adres : tutors.poland@gmail.com .

 

9. Wszelkie wątpliwości, sprawy sporne, zapytania, uwagi należy przesyłać do Polish NTO na adres: tutors.poland@gmail.com. Odpowiedzi na korespondencję mailową będą realizowane w terminie do 14  dni roboczych, począwszy od daty wpłynięcia korespondencji.

 

10 .Powyższe regulacje wchodzą w życie z dniem 01 Stycznia 2018 roku.

                                                                                                        

                                                                                                    Autor:  Polish National Tutors Organization

 

 

Data publikacji: 01 Października 2017 roku