Uwaga zapisując się na kurs zapisujesz się do konkretnego instruktora korzystając z podanych poniżej kontaktów.


Kurs podstawowy NDT-Bobath

Zapisy na kurs NDT Bobath Basic (kurs NDT Bobath podstawowy). Na kurs NDT Bobath Basic można się zapisać kontaktując się z Instruktorami NDT Bobath prowadzącymi ten kurs. Informujemy, że na ten kurs przyjmowane są wyłącznie osoby następujących specjalności:

 • lekarze,
 • fizjoterapeuci,
 • rehabilitanci,
 • logopedzi,
 • terapeuci zajęciowi.

Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania na kurs NDT Bobath Basic jest minimum roczny staż pracy z dziećmi.

Kontakt do Instruktorów NDT Bobath:

 • NDT Bobath Senior Instruktor Zofia Szwiling
 • NDT Bobath Instruktor Liliana Klimont / kontakt przez stronę: www.lilianaklimont.no
 • NDT Bobath Instruktor Mirosław Kuta / kontakt: tel: 502 361 982 (po godzinie 20.00)
 • NDT Bobath Instruktor Robert Giezek / kontakt: tel: 605 087 252, robert.giezek@yahoo.pl  

   

  Certyfikowany przez EBTA – Europiean Bobath Tutors Association

czas trwania 8 tyg.

Kurs podstawowy skierowany jest do fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów i lekarzy, którzy pracują
z dziećmi z porażeniem mózgowym, na oddziałach pediatrycznych oraz  w przychodniach czy ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci
i młodzieży, z udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi.

Kurs prowadzony jest poprzez demonstracje ćwiczeń z pacjentami, dyskusje, wykłady oraz zajęcia praktyczne na sobie
oraz z dziećmi; uczestnicy kursu poznają możliwości wykorzystania koncepcji Bobath w rehabilitacji pediatrycznej.

Kurs ma na celu:

1. Zaznajomić uczestników z aktualnym podejściem do koncepcji Bobath. Sposobu leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami wymagającymi interwencji rehabilitacyjnej w oparciu o najnowsze badania z zakresu neurobiologii, klasyfikacji, zasad oceny i leczenia.
2. Praktyczne zapoznanie uczestników i zdobycie przez nich doświadczenia klinicznego w postępowaniu, ocenie i prowadzeniu terapii z pacjentami z MPDz oraz schorzeniami narządu ruchu.
3. Pokazanie wielowątkowego podejścia do pacjenta, rozwiązywania jego problemów ruchowych, problemów w komunikacji, uczestnictwa w życiu grupy rówieśniczej, we współpracy z różnymi specjalistami wchodzącymi w skład leczącego zespołu
z uwzględnieniem stanowiska opiekunów dziecka.

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, które stanowią podstawę koncepcji Bobath;
 • Omówienie aktualnej wiedzy z neuro-anatomii, neurofizjologii i neurologii w aspekcie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Pokazanie interdyscyplinarnego charakteru oceny i leczenia pacjentów z wykorzystaniem koncepcji Bobath.
 • Poznanie prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka. Zapoznanie ze skutkami nieprawidłowego rozwoju dziecka zagrożonego porażeniem mózgowym, ze stwierdzonym porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami w rozwoju psycho – motorycznym występującymi u dzieci.

Celem kursu jest:

 • zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju dziecka i ich  wpływu na rozwój dziecka.
 • nauczanie rozróżniania różnych typów MPDz.
 • rozwijanie umiejętności w zakresie oceny i analizy problemów dzieci z MPDz.
 • rozwijanie umiejętności skutecznego stosowania technik oraz wspomagań.
 • tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta,  zgodnego z zasadami ICF,
  w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów.
 • zapoznanie się z formami współpracy z opiekunami pacjenta oraz ich edukacji.

Wykłady, zajęcia praktyczne na sobie oraz pacjentach, a także pokazy terapii prowadzone są przez instruktorów NDT-Bobath – Członków EBTA oraz specjalistów prezentujących wykłady monograficzne.

 

Kurs NDT- Bobath Baby

Zapisy na Kurs NDT Bobath Baby. Na kurs NDT Bobath Baby można się zapisać kontaktując się z Instruktorem NDT Bobath prowadzącym ten kurs. Informujemy, że warunkiem zakwalifikowania na kurs NDT Bobath Baby jest ukończenie kursu NDT Bobath Basic i minimum dwuletni staż pracy z dziećmi.

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów oraz lekarzy, którzy ukończyli kurs podstawowy
NDT-Bobath. Kurs przeznaczony jest dla już certyfikowanych terapeutów NDT – Bobath, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat oceny niemowlaka i dziecka przedwcześnie urodzonego.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej poruszane będą między innymi tematy dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka, problemy dziecka urodzonego przedwcześnie, narzędzia oceny, kryteria interwencji oparte na koncepcji NDT-Bobath.

Celem kursu jest aby uczestnicy  poznali:

 • zasady leczenia niemowląt i małych dzieci wg koncepcji NDT-Bobath;
 • różnice pomiędzy prawidłowym i nieprawidłowym rozwojem niemowlęcia oraz wcześniaka;
 • informacje na temat narzędzi i metod oceny niemowlęcia oraz wcześniaka pod katem neurologicznym, behawioralnym
  i rozwojowym / Prechtl, Brazelton, Als, Bayley, TIMP/;
 • kryteria interwencji terapeutycznej;
 • współczesne poglądy na temat wczesnego leczenia;
 • pielęgnacji;
 • formy interwencji – demonstracje;
 • różne przykłady interwencji terapeutycznych – analiza przypadku – video;
 • wspomagania stosowane w terapii małego dziecka – na zdjęciach praktycznych;

Kurs prowadzony jest w formie wykładów, zajęć praktycznych z pacjentami oraz na sobie.

 

Kurs Baby Advance

Kurs skierowany jest do terapeutów posiadających tytuł Terapeuty Baby Bobath.

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz logopedów, którzy ukończyli kurs Baby Bobath i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z oceny niemowląt i wczesnej interwencji. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Celem szkolenia jest:

 • Zrozumienie zasad koncepcji NDT-Bobath, związanych z terapią wcześniaków, niemowląt z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i małych dzieci;
 • pokazanie różnicy w rozwoju pomiędzy niemowlętami urodzonym o czasie a urodzonymi przedwcześnie np. 22-23 tydz. ciąży.;
 • nauka pielęgnacji – pozycjonowania wcześniaka podczas snu, karmienia zabawy i "skin to skin therapy";
 • analiza przypadków – video;
 • demonstracje prowadzenia terapii – różnice i podobieństwa w pracy fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego;
 • zajęcia praktyczne z niemowlętami;
 • zajęcia praktyczne na sobie;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

Wykłady, zajęcia praktyczne a także pokazy terapii prowadzone są przez instruktorów NDT- Bobath członków EBTA oraz specjalistów prezentujących wykłady monograficzne.