Informacje dla członków

Jeżeli ukończyłeś kurs NDT-Bobath i chcesz zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath pobierz: Deklarację Członkowską i wyślij ją obowiązkowo wraz z kopią dowodu wpłaty składki członkowskiej (wysokość składki 60 zł – płatne na konto Stowarzyszenia) na adres korespondencyjny stowarzyszenia. Na adres korespondencyjny stowarzyszenia należy również wysłać kopię dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych – dyplom i certyfikat.

Jeżeli chcesz aby twoje dane były umieszczone na internetowej liście certyfikowanych terapeutów PS NDT-Bobath pobierz: Oświadczenie i również wyślij je obowiązkowo na adres korespondencyjny stowarzyszenia.

Uwaga: Informujemy Was, że deklarację członkowską, oświadczenie oraz kopię dowodu wpłaty składki członkowskiej należy również obowiązkowo wysłać w formie skanu na adres

 e-mail: katarzynapadula@icloud.com

Szanowni koledzy i koleżanki,

Zarząd PS NDT-Bobath przeprowadza obowiązkową aktualizację danych osobowych i kontaktowych wszystkich członków Stowarzyszenia.

Obowiązkowa aktualizacja danych osobowych i kontaktowych w ogólnej bazie członków, umożliwi PS NDT-Bobath skuteczny i szybki kontakt ze swoimi członkami. Umożliwiamy również naszym członkom opcjonalną aktualizację swoich danych na internetowej liście certyfikowanych terapeutów PS NDT-Bobath [znajdującej się na stronie internetowej Stowarzyszenia – „znajdź terapeutę”] i zachęcamy tych członków Stowarzyszenia, którzy nie korzystali jeszcze z możliwości umieszczenia swoich danych na tej liście do pobrania i wysyłania stosownego oświadczenia.

UWAGA: Po dokonaniu aktualizacji danych według instrukcji podanych niżej, proszę pamiętać, że za każdym razem, gdy w przyszłości dane osobowe i kontaktowe członka PS NDT Bobath ulegną zmianie, członek Stowarzyszenia powinien przystąpić niezwłocznie do ponownej ich aktualizacji powtarzając tę samą procedurę aktualizacyjną.

Procedura aktualizacyjna / Instrukcje:

A. Obowiązkowa Aktualizacja Danych osobowych członków PS NDT Bobath
Jeśli pragniecie być nadal na bieżąco z działalnością Stowarzyszenia i chcecie otrzymywać pisma oficjalne oraz Newsletter z aktualnościami i ważnymi informacjami Wasze dane muszą być aktualne. W tym celu należy:
Pobrać Oświadczenie.pdf (Oświadczenie.pdf służy wyłącznie do szybkiego aktualizowania danych osobowych i kontaktowych ogólnej bazy członków PS NDT-Bobath).

Wydrukować oświadczenie, wypełnić wszystkie pola i podpisać się czytelnie. Gotowe Oświadczenie.pdf należy skanować i wysłać na adres e-mail: katarzynapadula@icloud.com

B. Opcjonalna Aktualizacja Danych Internetowej listy certyfikowanych terapeutów PS NDT-Bobath [znajdującej się na stronie internetowej Stowarzyszenia -„znajdź terapeutę”] – dla członków PS NDT Bobath, którzy są na niej.
Członkowie PS NDT-Bobath, którzy są już na internetowej liście certyfikowanych terapeutów PS NDT-Bobath i chcą aktualizować na niej swoje dane osobowe, kontaktowe i te dane dotyczące miejsca pracy, muszą dodatkowo pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać Oświadczenie.pdf. Gotowe Oświadczenie.pdf należy skanować i wysłać na adres e-mail: katarzynapadula@icloud.com

Internetowa lista certyfikowanych terapeutów PS NDT Bobath / Zamieszczanie danych 1-szy raz:

Informacja na temat Internetowej listy certyfikowanych terapeutów PS NDT Bobath [znajdującej się na stronie internetowej Stowarzyszenia -„znajdź terapeutę”]- dla członków PS NDT Bobath, którzy jeszcze z niej nie korzystali:
Członkowie PS NDT-Bobath, którzy nie korzystali jeszcze z opcji umieszczenia swoich danych osobowych, kontaktowych i tych danych dotyczących miejsca pracy na internetowej liście certyfikowanych terapeutów PS NDT Bobath, ale są tym obecnie zainteresowani, muszą pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać Oświadczenie.pdf .

Gotowe Oświadczenie.pdf należy wysłać obowiązkowo na adres korespondencyjny Stowarzyszenia a jego skan należy również obowiązkowo wysłać na adres e-mail: katarzyna.padula@ndt-bobath.pl

Wysokość i termin wpłacania rocznej składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia:

  • Dla przyszłych członków:
    • Dla osób składających deklarację członkowską z zamiarem przystąpienia do Stowarzyszenia pierwsza roczna składka członkowska wynosi 60 złotych ( roczna składka członkowska: 50 złotych + wpisowe: 10 złotych ).
    • Termin wpłacania pierwszej rocznej składki członkowskiej: przy składaniu deklaracji członkowskiej.

  • Dla obecnych członków:
    • Dla osób, którzy są członkami Stowarzyszenia roczna składka członkowska wynosi 50 złotych.
    • Termin wpłacania rocznej składki członkowskiej: do końca marca roku bieżącego.

Szczegóły na temat sposobów uiszczenia rocznej składki członkowskiej:

W tytule przelewu należy wpisać PIERWSZA SKŁADKA CZŁONKOWSKA (dla przyszłych członków) lub SKŁADKA CZŁONKOWSKA (dla obecnych członków) i rok, za który jest uiszczona. (Przykład: SKŁADKA CZŁONKOWSKA za 2013 lub PIERWSZA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2013).

Jeśli SKŁADKA CZŁONKOWSKA przelewana jest z konta, którego właścicielem NIE JEST członek Stowarzyszenia bardzo prosimy o wpisywanie w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby, za którą składka jest uiszczana (Przykład: SKŁADKA CZŁONKOWSKA lub PIERWSZA SKŁADKA CZŁONKOWSKA- imie i nazwisko członka, rok 2013)

Prosimy o terminowe wpłaty składek członkowskich na konto i jednocześnie informujemy, że została zlikwidowana możliwość uregulowania zaległości w trakcie walnego zgromadzenia członków PS NDT- Bobath.

UWAGA: Członkowie, którzy nie wpłacą w terminie rocznej składki członkowskiej mogą być wykreśleni ze Stowarzyszenia na mocy Uchwały Walnego Zebrania członków PS NDT Bobath.

Numer konta, na które należy wpłacać składki członkowskie:

PKO BP SA VI O/W-wa 29 1020 1068 0000 1302 0073 1075
BIC code ( SWIFT): BPKO PL PW