Regulamin przetwarzania danych osobowych

 
 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath z siedzibą w Warszawie ul. Sarmacka 7J/3 , KRS 0000113163, NIP: 1180474532, REGON: 010436971. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
  Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.
  Oto jego dane kontaktowe: Ewa Budzińska biuro@ndt-bobath.pl
 3. Skąd mamy Twoje dane?
  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu do Stowarzyszenia, a także później, w związku z zapisami na organizowane przez nas konferencje.  
 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath?
  Przetwarzamy Twoje dane na użytek własny Stowarzyszenia, w celu jego prawidłowego funkcjonowania. Dane Czlonka stowarzyszenia udostępnione są również na stronie www. Stowarzyszenia (www.ndt-bobath.pl) w zakładce znajdź terapeutę w zakresie udostępnionym przez Ciebie w czasie zapisu do Stowarzyszenia.
 5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
  Wymagamy podania przez Ciebie danych:
  Imię i nazwisko
  Data urodzenia
  Nr telefonu kontaktowego
  Adres email
  Adres zamieszkania
  Adres korespondencyjny
  Nr prawa wykonywania zawodu
  Kopia certyfikatu ukończenia kursu podstawowego NDT-Bobath certyfikowanego przez EBTA
  Dane do rachunku
  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł/mogła stać się członkiem Stowarzyszenia NDT-Bobath oraz korzystać z przywilejów jakie przysługują członkom.  
 6. Jakie masz uprawnienia wobec Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath w zakresie przetwarzanych danych?
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  •przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe  udostępniamy za pomocą strony internetowej www stowarzyszenia w zakładce znajdź terapeutę.
 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas jaki jesteś członkiem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath.

  Zarząd PS NDT Bobath