KONGRES EBTA 2014 – WARSZAWA

W dniach od 18 do 20 września 2014 roku, w Warszawie odbył się międzynarodowy Kongres European Bobath Tutor Association (EBTA) zorganizowany przez Zofię Szwiling – fizjoterapeutkę, Seniora Instruktora NDT-Bobath (członka EBTA) oraz przez Zarząd PS NDT-Bobath w składzie: Ewa Budzińska, Robert Giezek, Maria Osińska, Katarzyna Padula oraz Katarzyna Bąbik.

Tytuł Kongresu brzmiał „Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie…?”.

Przygotowania trwały dwa lata. Wspaniała współpraca wszystkich w/w osób zaowocowała wielkim zainteresowaniem i sukcesem, jakim cieszył się Kongres. 

Mieliśmy 300 uczestników z Polski, Europy, Brazylii i Afryki Południowej. Specjalistów zajmujących się dzieckiem urodzonym przedwcześnie: fizjoterapeutów, lekarzy, logopedów, psychologów, terapeutów zajęciowych oraz ortotyków.
W czasie trzydniowych obrad wygłoszono ponad 20 referatów, a prelegentami byli przedstawiciele ośrodków naukowych i rehabilitacyjnych m.in. z Belgii, Grecji, Polski, Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii.
Pierwszego dnia obrad mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących rozwoju dziecka w okresie prenatalnym i strategii stosowanych podczas opieki nad wcześniakiem na Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka.
Swoje referaty wygłosili Prof. Christa Einspiler (Austria), Prof. Bernard Dan (Belgium), Jean Powlesland MS, RN (USA), Prof.Betty Vohr, MD (USA) i Erin Sundseth Ross, PhD, CCC-SLP (USA). Profesor Christa Einspiler w swoim wystąpieniu pt. “Kiedy i dlaczego zaczynamy się poruszać?” bardzo ciekawie szczegółowo opowiedziała o najnowszych doniesieniach dotyczących rozwoju wzorców ruchowych w okresie prenatalnym. Każdy ruch w łonie matki ma swoje odbicie w ruchu noworodka. Każdy ruch płodu można opisać i porównać z ruchami niemowlęcia do 3 miesiąca życia. Po tym czasie dokonuje się właśnie transoformacja wzorców motoryczno – sensorycznych. Prof. Bernard Dan pokazał nam różnice w budowie mózgu dziecka przedwcześnie urodzonego a urodzonego o czasie.
Specjalistki z USA Jean Powlesland – pielęgniarka rozwojowa i Betty Vohr – doktór nauk medycznych, obie od lat związane z NIDCAP International, przybliżyły uczestnikom konferencji formy indywidualnego podejścia do każdego wcześniaka przebywającego na oddziale Intensywnej Terapii. Pokazały, jaki wpływ pozytywny lub negatywny wywiera pielęgnacja i postępowanie na oddziale szpitalnym na dalszy rozwój dziecka przedwcześnie urodzonego. Erin Sundseth Ross – logopedka, mówiła o zasadach dotyczących rozpoczynania karmienia doustnego wcześniaków.

Drugi dzień konferencji rozpoczęły warsztaty zorganizowane dla uczestników obrad. Doktor Małgorzata Szmurło poprowadziła warsztat pt. „Analiza problemów rozwojowych wcześniaków wypisanych z Oddziału Neonatologii oraz możliwości interwencji terapeutycznych według klasyfikacji ICF-CY”. O problemach oddechowych u wcześniaków i rola fizjoterapeuty w procesie leczenia opowiadał magister Bartochowski Artur z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Warsztaty poprowadzili również przedstawiciele firm Stanley i Theratogs. Popołudniowa sesja była bardzo intensywna, w trakcie jej trwania zostały przedstawione wyniki prowadzonych badań dotyczących “Czy wczesna stymulacja sensoryczno-motoryczna może wpływać na jakość spontanicznej motoryki? Opis przypadku”. Autorami pracy są: Michał Sokołów, Liliana Klimont i Beata Wasicka.
Problemy dorosłego wcześniaka przedstawił dr Radosław Rutkowski w wystąpieniu pt. “Od dzieciństwa do dorosłego życia – problemy dorosłego wcześniaka”.
Doktor Lea Hyvärinen z Finlandii wygłosiła ciekawy referat o korowych zaburzeń widzenia u dzieci z MPDz.
Doktor Sarah Capelovitch z Izraela przypomniała w swoim wystąpieniu o głównych celach i realizacji założeń metody NDT-Bobath podczas terapii dzieci przedwcześnie urodzonych. Ciekawie opowiedziała o sposobie tworzenia planu terapii i wyzwaniach jakie stoją przed terapeutami. Przypomniała o konieczności współpracy interdyscyplinarnej, o monitorowaniu postępów pacjenta i konieczności indywidualizacji podejścia terapeutycznego.
Bardzo inspirującymi dla uczestników kongresu były wystąpienia dr Beaty Batorowicz (Kanada) i dr Dido Green (Wielka Brytania). Pierwsze z wystąpień dotyczyło kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci niemówiących z mpd, ale używających AAC. Druga z prelegentek z radością opowiedziała o „Magicznym Warsztacie” wykorzystywanym w terapii dzieci z hemiplegią – terapia przez magię. Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć filmy przedstawiające elementy terapii zajęciowej prowadzonej na turnusach rehabilitacyjnych, a także dokładnie zapoznać się z wynikami prowadzonych badań. Używanie magii ma wpływ na rozwój wzorców ruchowych dla pracy ręki. Na koniec dnia uczestnicy obrad wysłuchali referatu Fotini Zografou z Gracji pt. „ Zaburzenia SI u wcześniaka pozostają na zawsze”.
Trzeci ostatni dzień konferencji był równie pracowity, co ciekawy. O swoich doświadczeniach terapeutycznych opowiedziały Jennifer Carroll i Renee Brouwers z Walii (“Oceny rozwoju umiejętności u wcześniaków w porównaniu do dzieci urodzonych o czasie w Bobath Centrum Terapii Dziecięcej Walii”).
Doktor Tom Novacheck z USA wprowadził uczestników obrad w tematykę chodu u dzieci z mpd. Temat został rozwinięty podczas kolejnych wstąpień “Toksyna botulinowa wspomaga ruch – nowe spostrzeżenia z pozycji klinicysty” (Profesor Guy Molenaers, Belgia), „Długoterminowe następstwa rizotomii” (Jose DeCat, Belgia), “Od stabilnego stania do aktywnego chodu z przetoczeniem” (Elaine Owen, Wielka Brytania) i “Zaopatrzenie ortopedyczne dla pacjentów z mpd: Dlaczego potrzebujemy go używać” ( Marcin Bonikowski, Polska).
Bogactwo przygotowanych wykładów pokazało jak szerokim i interesującym tematem badawczym jest problematyka dziecka urodzonego przedwcześnie. Uczestnicy Kongresu mieli okazję nie tylko do pogłębienia swojej wiedzy, ale również do spotkań i ciekawych rozmów np. podczas uroczystej kolacji. Kongres EBTA był również szczególną okazją do złożenia podziękowań przez Zarząd PS NDT Bobath dr Marii Borkowskiej i Senior Instruktor Zofii Szwiling, Paniom, które założyły
Polskie Stowarzyszenie w 1991r. i swoją wieloletnią pracą, sercem i zapałem przyczyniły się do rozwoju koncepcji NDT Bobath w Polsce. Trud włożony w organizację I międzynarodowego Kongresu EBTA w Polsce zaowocował bardzo dużym zainteresowaniem i chęcią uczestniczenia w kolejnych tego typu wydarzeniach Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, gościom i uczestnikom konferencji i zapraszamy na następne spotkania

Sprawozdanie sporządziła Marcelina Przeździęk

Zapraszamy do obejrzenia galerii