Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath (PS NDT-Bobath) jest organizacją non – profit, jedyną w Polsce instytucją odpowiedzialną za stronę merytoryczną kursów i szkoleń z zakresu usprawniania Metodą NDT-Bobath, a także uprawnioną do propagowania informacji dotyczących metody oraz do używania znaku NDT-Bobath. PS NDT-Bobath zrzesza specjalistów (lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych), którzy ukończyli spejalistyczne kursy zakresu NDT-Bobath i obecnie pracują tą metodą.

Organizacja, pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI zostało zarejestrowane 15 grudnia 1993 roku. Powstała z inicjatywy pierwszych w Polsce certyfikowanych specjalistów Metody NDT-Bobath oraz Sensory Integration, w celu dbania o prawidłowy rozwój Metody Bobath i Sensory Integration w Polsce. Od roku 2006 Stowarzyszenie działa pod nazwą Polskiego Stowarzyszenia NDT – Bobath. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie leczenia wedlug NDT-Bobath dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz) i zaburzeniami funkcji ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
  • doskonalenie zawodowe terapeutów leczących dzieci z MPD i zaburzeniami funkcji OUN według zasad terapii neurorozwojowej NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment Bobath)
  • organizowanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy w ramach wszechstronnych zespołów terapeutycznych. Wymiana doświadczeń między członkami Stowarzyszenia NDT, oraz ze specjalistami pracującymi w tej samej dziedzinie w kraju i zagranicą,
  • propagowanie w środowisku zawodowym terapeutów leczenia według NDT-Bobath dzieci z MPD i zaburzeniami funkcji OUN,
  • rozpowszechnianie literatury specjalistycznej,
  • ochronę zawodu terapeuty wyrażającą się troską o poziom etyczny i merytoryczny.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać lekarze, fizjoterapeuci, rehabilitanci, logopedzi, terapeuci zajęciowi z dyplomem odpowiednich studiów zawodowych i którzy ukończyli kursy specjalistyczne uznawane przez European Bobath Tutors Association. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest podpisanie deklaracji członkowskiej, przedłożenie kopii dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i opłacenie składki członkowskiej.

Pytania i odpowiedzi
Członkowie Stowarzyszenia

Dołącz do nas ?
Zostań Członkiem Stowarzyszenia!

Literatura

Aktualny odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego

Statut Polskiego Stowarzyszenia
NDT-Bobath

Polska Grupa Nauczycieli
koncepcji Bobath