Statut Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath

Art.1

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w szczególności ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Art. 2

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath”.

Art. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem miejscowym.

Art. 4

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w miejscu zamieszkania aktualnego Prezesa Stowarzyszenia.

Art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach i profilach działania, jeżeli nie będzie to naruszało zobowiązań międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Art. 6

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie leczenia według NDT-Bobath dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) i zaburzeniami funkcji ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • doskonalenie zawodowe terapeutów leczących dzieci z MPD i zaburzeniami funkcji OUN według zasad terapii neurorozwojowej NDT-Bobath (Neurodevelopmental treatment Bobath)
 • organizowanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy w ramach wszechstronnych zespołów terapeutycznych. Wymiana doświadczeń między członkami Stowarzyszenia NDT, oraz ze specjalistami pracującymi w tej samej dziedzinie w kraju i zagranicą,
 • propagowanie w środowisku zawodowym terapeutów leczenia według NDT-Bobath dzieci z MPD i zaburzeniami funkcji OUN,
 • rozpowszechnianie literatury specjalistycznej
 • ochronę zawodu terapeuty wyrażającą się troską o poziom etyczny i merytoryczny

Art. 7

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, obywatel polski lub zagraniczny, mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

Art. 8

Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które ukończyły kursy specjalistyczne uznane przez European Bobath Tutors Association (EBTA).

Art. 9

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest podpisanie deklaracji członkowskiej, przedłożenia kopii dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i opłacenie składki członkowskiej. Składki członkowskie wnoszone są w okresach rocznych. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd. Decyzje o przyjęciu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Art. 10

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie po uregulowaniu zobowiązań finansowych. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony decyzją Walnego Zebrania z powodu naruszania statutu lub zasad etyki zawodowej oraz w wyniku zalegania przez członka z opłatą składki członkowskiej na czas dłuższy niż 6 miesięcy. W wypadku utraty praw publicznych członkostwo ustaje z mocy prawa.

Art. 11

Członek Stowarzyszenia ma prawo do: uczestniczenia we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystania z materiałów dystrybuowanych przez Stowarzyszenie, uczestnictwo w Walnym Zebraniach, wybieranie i bycie wybieranym do władz Stowarzyszenia i komisji problemowych, wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia zgodnie ze statutem

Art. 12

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 • branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • godne i etyczne postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularne płacenie składki członkowskiej,
 • dbałość o majątek i dobre imię Stowarzyszenia.

Art. 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Na mocy uchwały Walnego Zebrania w Stowarzyszeniu mogą być tworzone komisje specjalistyczne do prowadzenia i koordynacji poszczególnych zadań w realizacji celów Stowarzyszenia. Komisje te nie są organami władz Stowarzyszenia.

Art. 14

Kadencja organów władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Można zajmować funkcje w tych samych organach władz Stowarzyszenia najwyżej przez trzy kolejne kadencje z rzędu Członkami organów władz Stowarzyszenia mogą być tylko jego członkowie. Decyzje organów władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.

Art. 15

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób, w tym prezesa Zarządu, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie na okres kadencji spośród członków Stowarzyszenia. Członek Zarządu może być w każdym momencie odwołany przez Walne Zebranie.
W razie złożenia dymisji przez członka Zarządu lub jego śmierci Zarząd ma prawo dokooptować na jego miejsce spośród członków Stowarzyszenia nowego członka Zarządu. Kadencja członka dokooptowanego mija łącznie z kadencją całego Zarządu. W przypadku gdyby zmiany w składzie Zarządu podczas jego kadencji miały dotyczyć więcej niż dwóch członków wybranych bezpośrednio przez Walne Zebranie, Zarząd zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zebranie, które wybierze nowy Zarząd.

Art. 16

Zarząd pracuje na posiedzeniach. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. W razie równego rozkładu głosów decyduje głos prezesa. Zarząd może podejmować uchwały, gdy co najmniej połowa jego członków jest obecna. Zarząd zbiera się na posiedzeniach tak często, jak jest to potrzebne, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie każdego członka Zarządu w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania. Każdy członek Zarządu powinien być powiadomiony o terminie posiedzenia Zarządu.

Art. 17

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W szczególności Zarząd:

 • czuwa nad prawidłową realizacją statutu Stowarzyszenia
 • realizuje uchwały Walnego Zebrania członków
 • zarządza majątkiem Stowarzyszenia
 • uchwala regulamin działania pracowników Stowarzyszenia
 • podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia
 • zwołuje Walne Zebranie i przygotowuje porządek obrad oraz projekty uchwał
 • składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok z raportem finansowym.

Art. 18

Prawo zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia przysługuje prezesowi lub wiceprezesowi Zarządu działającym łącznie ze skarbnikiem. Zarząd może upoważnić pracowników i członków Stowarzyszenia do podejmowania zobowiązań i innych czynności w imieniu Stowarzyszenia w sprawach bieżącej administracji.

Art. 19

Zarząd rozpatruje spory między członkami Stowarzyszenia oraz wypadki łamania statutu bądź zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia. Zarząd orzeka po wysłuchaniu skarżącego i obwinionego. Zarząd może upomnieć członka Stowarzyszenia, ukarać go karą nagany bądź zawiesić w prawach członka i wnioskować o wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

Art. 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jego członków. W sprawach, w których statut nie określa inaczej właściwości władz Stowarzyszenia podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania członków. W szczególności Walne Zebranie członków podejmuje uchwały w sprawach:

 • zmiany statutu,
 • wyboru i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzania rocznego raportu Zarządu,
 • udzielania absolutorium ustępującym składom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wykluczenia członka Stowarzyszenia,
 • innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub co najmniej. 1/5 członków Stowarzyszenia,
 • rozwiązania Stowarzyszenia.

Art. 21

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz w roku. Walne Zebranie rozpatrujące sprawozdanie Zarządu za ostatni okres powinno odbyć się najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zakończenia tego okresu. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w terminie miesiąca od zgłoszenia takiego żądania na piśmie przez uprawnione podmioty. W piśmie żądającym zwołania Walnego Zebrania należy podać sprawy mające być przedmiotem debaty i projekty uchwał w tych sprawach.

Art. 22

Uchwały co do zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają bezwzględna większością głosów przy obecności przynajmniej połowy plus jeden spośród członków Stowarzyszenia. W innych sprawach uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku, gdy nie może zostać podjęta uchwała w przedmiocie zmiany statutu z uwagi na brak kworum, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd może zwołać Walne Zebranie w drugim terminie z porządkiem obrad obejmującym zmiany statutu nieuchwalone w terminie pierwotnym. Walne Zebranie w drugim terminie może zostać zwołane w odstępie 1 godziny od zamknięcia Walnego Zebrania zwołanego w pierwotnym terminie. Takie Walne Zebranie zwołane w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania, zaś uchwała w sprawie zmiany statutu podejmowana jest zwykłą większością głosów obecnych.

Art. 23

Członek Stowarzyszenia powinien być powiadomiony o terminie i miejscu Walnego Zebrania przynajmniej 14 dni naprzód pocztą elektroniczną a listem zwykłym w przypadku, gdy kontakt via poczty elektronicznej nie jest możliwy.

Art.24

Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie w tym przewodniczącego, który kieruje jej pracą. W razie ustąpienia lub śmierci członka komisji stosuje się odpowiednio przepis art. 15. Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zebrania. Komisja Rewizyjna czuwa nad przestrzeganiem statutu i wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd i komisje specjalne. W szczególności Komisja Rewizyjna bada okresowe sprawozdania Zarządu i raporty finansowe, a następnie przekazuje swoje stanowisko Walnemu Zebraniu przed podjęciem przez Walne Zebranie uchwał w tych sprawach. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów Stowarzyszenia dotyczących gospodarki jego majątkiem i finansów. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek dwóch jej członków.

Art. 25

 

Członkowie Stowarzyszenia mogą łączyć się w koła terenowe obejmujące obszar województwa. Koła nie mają osobowości prawnej. Na wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie jednego województwa. Walne Zebranie powołuje koło i jego tymczasowego przewodniczącego. Tymczasowy przewodniczący zwołuje w terminie jednego miesiąca od powołania koła ogólne zebranie członków z danego województwa, które wybierze przewodniczącego koła i jego zastępcę. Pracami koła kieruje przewodniczący koła wybierany przez ogół członków koła, a w razie niemożności wykonywania zadań przez przewodniczącego jego funkcje przejmuje zastępca. Przewodniczący koła zwołuje zebrania członków koła z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1⁄4 członków koła. Każdy członek koła ma prawo być powiadomiony o zebraniu koła. Wykaz kół terenowych prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 26

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

Art. 27

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 28

Uchwały o samorozwiązaniu się Stowarzyszenia podjąć może Walne Zebranie członków. Uchwała ta określi również przeznaczenie pozostałego majątku