Regulamin – Warsztaty E.Owen

Rozdział 1

Definicje:
Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:
Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath   ul. Z.W.M. 6 m 61, 02-786 Warszawa
Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w warsztatach rozwijających –„ Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji. ”

Uczestnik –  uczestniczący w warsztatach; Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
Warsztaty – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora: konferencja, szkolenie lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

Rozdział 2

Zgłoszenie:
Warunkiem zgłoszenia udziału w Kongresie jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego formularza zgłoszenia – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www.ndt-bobath.pl
Złożenie formularza zgłoszenia  jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w warsztatach, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

Rozdział 3

Płatność i wpisanie na listę uczestników:
W ciągu 2 dni roboczych od doręczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Organizator za pośrednictwem e-maila  potwierdzi Zamawiającemu otrzymanie zgłoszenia oraz przekaże mu informacje niezbędne do dokonania zapłaty (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę).
Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania zgłoszenia następuje zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie 7 dni od momentu otrzymania od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia udziału w warsztatach.
Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia warsztatów, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nie dokonania przez Zamawiającego zapłaty w terminie powołanym w pkt 3 Wpisanie na listę uczestników Kongresu następuje po zarejestrowaniu wpłaty przez Organizatora.

Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia warsztatów,  przysługuje prawo jej odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.
W przypadku odwołania warsztatów, Organizator może zaproponować Zamawiającemu  udział w warsztatach w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu warsztatów lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia warsztatów, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku odwołania warsztatów, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w warsztatach z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w warsztatach.

Rozdział 4

Rezygnacja z udziału w warsztatach:
Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w warsztatach (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej  i jego doręczenie  do Organizatora listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia  warsztatów nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).
W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji  między 29 a 15 dniem przed terminem rozpoczęcia warsztatów, Organizatorowi  przysługuje 40% opłaty za warsztaty.
W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na warsztaty, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za warsztaty w pełnej wysokości.
Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie ww. kosztów.
W przypadku braku możliwości udziału w warsztatach z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w warsztatach innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika warsztatów wymaga formy pisemnej  (list, e-mail) i powinno być dostarczone do Organizatora nie później niż 4 dni robocze przed warsztatami.

Rozdział 5

Informacje dodatkowe:
Każdy Uczestnik na miejscu warsztatów otrzymuje pakiet szkoleniowy.
Każdy Uczestnik otrzymuje po warsztatach imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu warsztatów lub zmiany prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
Organizator dopuszcza możliwość organizacji warsztatów na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione pomiędzy Organizatorem i Zamawiającym, a niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z tymi uzgodnieniami.
Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas warsztatów są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział 6

Reklamacje:
1/ Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących warsztatów w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia warsztatów.
2/ Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą e-mailem na adres Organizatora.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
3/ W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.
Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 1/ Rozdział 6 pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe:
Niniejsze Ogólne Warunki Udziału w Szkoleniach Medycznych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Ogólne Warunki Udziału w Kongresach Medycznych obowiązują od dnia 15 stycznia 2014 roku.
Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia  złożenia zamówienia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem, prosimy o kontakt adresem korespondencyjnym Stowarzyszenia:

ul. Związku Walki Młodych 6 m 61  

02-786 Warszawa

biuro@ndt-bobath.pl